Select Page
อยู่ในพระวจนะ
อยู่ในพระวจนะ
บทเรียนที่ 1 - ถ้อยคำเปลี่ยนชีวิต
/

ให้ความสำคัญในสิ่งที่เราพูดเพราะชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปตามคำพูดที่เราพูด อนคตเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราพูดออกไปในวันนี้