Select Page

พระเจ้าสร้างเรามามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราจึงไม่ต้องเลียนแบบใคร ผู้เดียวทีเราควรเลียนแบบคือพระเยซูผู้เป็นต้นแบบที่ไร้ตำหนิและเราต้องพัฒนาชีวิตให้เหมือนพระองค์มากขึ้นทุกๆวัน