Select Page

อะไรเป็นแรงขับเคลื่อนในการดำเนินชีวิตของเรา มาศึกษาพระคำภีร์พร้อมกันและดูว่าใครเป็นต้นแบบของเราที่จะทำให้เราเดินไปถึงจุดมุ่งหมายที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้า