Select Page
อยู่ในพระวจนะ
อยู่ในพระวจนะ
บทเรียนที่ 2 - อธิษฐานด้วยสิทธิอำนาจ
/

ศีกษาเรื่องการอธิษฐานที่พระเยซูสอนสาวกจากพระธรรมมาระโก การอธิษฐานด้วยสิทธิอำนาจและความเชื่อ